Własny projekt

PROJEKT

BUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW

TWORZYW SZTUCZNYCH METODĄ PIROLIZY

1. Inwestor

Energoplan-Innowacje Sp. z o. o., ul. Gajowa 20, 44-280 Rydułtowy

2. Przedmiot projektu

Projekt obejmuje dostawę, montaż i rozruch linii technologicznej do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych metodą krakingu na wysokoenergetyczny olej popirolityczny. Proces jest realizowany przede wszystkim na bazie jednego z najbardziej rozpowszechnionych surowców odpadowych jakim jest polietylen, zwany dalej jako PE, jak również innych odpadów, takich jak polipropylen, polistyren, ABS etc. Budowa instalacji nastąpi w oparciu o polski patent, którego innowacyjność polega na tym, iż może przetwarzać surowiec zanieczyszczony (pył, piasek, metale itp.) do 20% i z zawartością wody do 10%. Instalacja osiąga wydajność na poziomie 85%, uzależniona od materiału wsadowego. Narodowa Rada Ekologiczna pod przewodnictwem pana Stanisława Kostrzewskiego nadała producentowi tytuł „Technologii godnej polecenia” – w załączeniu. Technologia posiada instalację półprzemysłową, której działanie potwierdziło wszystkie założenia fizyko-chemiczne oraz technologiczne, oraz instalację całkowicie przemysłową.

Produktem innych instalacji są produkty zanieczyszczone wymagające dla osiągnięcia pożądanych cech dodatkowych zabiegów uszlachetniających w postaci destylacji, w specjalizowanych urządzeniach jakimi dysponują tylko rafinerie.

Projekt przewiduje budowę zakładu odzysku, wyposażonego w jeden moduł technologiczny, zapewniający przetwarzanie 1650 ton odpadów rocznie. W przyszłości zakład ten można rozbudować o kolejne moduły.

Dostawa i wykonawstwo instalacji nastąpi w formule „pod klucz”, zapewniając kompatybilność wszystkich elementów procesu budowlano-montażowego. Budowa instalacji będzie następowała pod nadzorem twórcy patentu oraz technologa – konstruktora instalacji.

Instalacja wykorzystana w projekcie składa się z elementów przygotowania surowca, obróbki technologicznej i magaynowania produktów gotowych. Oczyszczenie, suszenie oraz rozdrobnienie jest realizowane przez wyspecjalizowane standardowe urządzenie, produkowane przez znane światowe marki, np. firmy MAS.

Instalacja nie wykazuje oddziaływania na środowisko, bowiem jest bezemisyjna. Cały proces zachodzi w komorach hermetycznie zamkniętych. W szczególności nie występuje emisja dioksyn, furanów czy tlenków azotu. Nikły procent odpadu, w postaci wysokoenergetycznego koksiku, nie zawiera toksycznych związków i może być wykorzystany do spalania np. W elektrociepłowniach.

Instalacja jest po rozruchu samowystarczalna energetycznie, bowiem frakcje gazowe z produkcji są przekazywane do zespołów prądotwórczych, które zabezpieczają całkowicie zapotrzebowanie na energię elektryczną dla funkcjonowania instalacji. Nasz projekt przewiduje rozbudowę o podzespoły elektryczne dopiero w 2 etapie, bo zastępuje bardziej wydajne palniki olejowe do podgrzewania i ciągłości procesu pirolizy.

Instalacja charakteryzuje się wysoką wydajnością, niezawodnością oraz spełnia wszystkie normy obowiązujące w tym zakresie.

3. Zakres rzeczowy

 • Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • przygotowanie nieruchomości

 • dokonanie modernizacji obiektów kubaturowych i budowy/modernizacji pozostałej infrastruktury

 • zakup, montaż, budowę i rozruch linii technologicznej

 • zawarcie umów na dostawę surowca (wsadu) oraz umów na odbiór produktu.

4. Lokalizacja i oddziaływanie projektu

W związku z planowanym projektem nastąpi zatrudnienie 14 pracowników na różnych stanowiskach: pracownicy produkcji, administracji, zarząd.

5. Planowany koszt przedsięwzięcia

NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE 6 MIESIĘCY NA SAMĄ INSTALACJĘ DO KRAKINGU WYNOSZĄ 7 500 000,00 PLN.

6. Harmonogram rzeczowy

Realizacja projektu może rozpocząć się niezwłocznie. Realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę. Okre realizacji inwestycji, w tym prace budowlane oraz dostawa i budowa instalacji, włącznie z rozruchem, przewidywany jest na okres 6 miesięcy.

7. Prognozy finansowe w ujęciu rocznym

 • Wielkość produkcji m-c wynosi: 730 tyś. litrów paliwa.

 • Cykl miesięczny po przetworzeniu paliwa na energię.

 • Miesięczny przepływ gotówki: 1.117.800,00 zł.

 • Po zmniejszeniu o koszty w wysokości: 79.800,00 zł.

 • Dochód miesięczny wynosi: 1.038.000,00 zł.

 • Słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy złotych.

 • Przeliczenia całoroczne dla sprzedaży paliwa:

 • Roczna wielkość produkcji wynosi 12 m-c x 730 tyś. litrów = 8,76 mln litrów płynnego paliwa. Przychody roczne ze sprzedaży tego paliwa w cenie netto 2,6 zł/litr = 22,776 mln zł.

 • Odbiór oraz utylizacja przez przetworzenie w instalacji do krakingu w ilości 10 tyś. Mg odpadów z tworzyw sztucznych (właściciel odpadów płaci 200 zł za przekazanie tony odpadów).

Roczny przychód z tytułu utylizacji odpadów dla instalacji wynosi:

10 tyś. Mg x 200 zł = 2 mln zł.

 • Ilość energii odzyskanej z odpadów tworzyw sztucznych wynosi 394 200 GJ = 87,6 Gwh w paliwie.

  Jest to równowartość spalenia 20 tyś. ton węgla kopalnego = 250 wagonów tj. 250 wagonów = 25 pociągów węgla.

8. Status administracyjno-prawny projektu

Dla potrzeb projektu przygotowano:

uzgodniono ofertę na wykonawstwo inwestycji „pod klucz”

uzgodniono dostawysurowców

uzgodniono odbiór produktu

9. Wykonawstwo inwestycji

Instalacja przygotowania surowca wsadowego składa się z gotowych urządzeń dostępnych na rynku.

Nadzór nad realizacją instalacji powierzony zostanie technologowi/konstruktorowi – twórcy budowanej instalacji.

Wykonawstwo prac budowlanych powierzone zostanie lokalnym firmom budowlanym.