Zasoby surowcowe

Wytwórczość przemysłowa uwarunkowana ograniczonymi i wyczerpującymi się zasobami surowcowymi ujawniła słabość swojego rozwoju. Znaczenia nabierają surowce wtórne pozyskiwane z przetwarzania odpadów po zużywanych produktach rynkowych.

Ważne pojęcia:

Siły spójności –kohezji

Siły przylegania – adhezji

Napięcie powierzchniowe -styk powierzchni cieczy z ciałem stałym.

Siły przyciągania pomiędzy molekułami cieczy -napięcie miedzyfazowe na granicy dwóch faz termodynamicznych np. dwóch niemieszających się ze sobą cieczy.

Napięcie powierzchniowe silnie zależy od temperatury cieczy. Zmniejsza się wraz z wzrostem temperatury i spada do zera w temperaturze krytycznej; zmniejszanie napięcia poprzez dodanie tzw. Surfaktantów, miara dążenia powierzchni do osiągnięcie minimalnej wartości energii swobodnej.

Adhezja (tac. adhaesio) przyleganie – łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz (stałych lub ciekłych). Adhezji nie mylić z kohezją, gdyż kohezja jest zjawiskiem związanym z oddziaływaniem międzycząsteczkowym występującym wewnątrz ciała, podczas gdy adhezja dotyczy oddziaływań powierzchniowych. Z makroskopowego punktu widzenia czystą adhezje opisuje się jako odwracalny termodynamiczny proces zachodzący w warstwie łączących się materiałów wynikający z różnicy napięć powierzchniowych na styku substancji.

Surfaktanty – substancje powierzchniowo czynne: związki chemiczne, które kiedy są w niewielkim stężeniu w danym układzie mają właściwość adsorbowania się na powierzchni lub granicy faz układu zmieniając do pewnego stopnia ich energię swobodną. Cechą charakterystyczną surfaktantów jest zdolność tworzenia „miceli”. Micele związki o właściwościach amfifilowych.

Swobodna energia powierzchniowa (SEP) jest jedną z funkcji termodynamicznych charakterystyczną wielkością właściwą każdemu ciału, opisując stan równowagi atomów w jego warstwie wierzchniej.

Wielkościami Addytywnymi nazywamy takie wielkości których wartość zależy od liczby i rodzaju atomów składających się na cząstkę, a więc od składu chemicznego związku.

Wielkościami konstytutywnymi nazywamy takie których wartość zależy od rozmieszczenia i rodzaju wiązań miedzy atomami w cząsteczce, a więc od budowy chemicznej związku.

Parachora – jest wielkością addytywną i konstytutywną; jest to zbieżność napięcia powierzchniowego od temperatury jest to prosta zależność empiryczna

M dc -dp O14 =const.

dc – gęstość cieczy; dp- gęstość pary w temp. pomiarów

Ważne formuły:

    Ze względu na to, że warstwa powierzchniowa tworzyw nagrzewa się szybciej, niż warstwy położone głębiej, wytwarza się gradient temperatur i szybkość pirolozy, a także pobór dostępnej energii grzewczej w warstwie przypowierzchniowej jest największy.

Gdy materiał ma dużą powierzchnię właściwą reakcji, to o szybkości pirozlizy decyduje tylko nagrzanie powierzchniowe.